Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy:
  1. Ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie (KRS nr: 0000149203).
  2. Określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia.
  3. Wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie to ukazało się w 23 grudnia 2019 roku.
  4. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
  5. Sędzią-komisarzem wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską, a zastępcą sędziego-komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz.
  6. Syndykiem upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa (nr licencji 981).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 133/19.

E-mail do syndyka: syndyk(at)verva-legis.eu
W kontakcie e-mail zamiast „(at)” wpisać „@”